Font: ZICLA®

El carril bici del Passeig Pujades de Barcelona: una explosió de color amb el Sistema Zipper®.

NOM DEL PROJECTE: Carril bici del Passeig de Pujades
CIUTAT: Barcelona
UBICACIÓ: Passeig de Pujades
DATA D’INAUGURACIÓ:
Setembre de 2017

 

Barcelona està adaptant el seu espai urbà per repartir-lo de forma més equitativa entre els diferents modes de transport, obrint espais de circulació a les bicicletes, millorant la xarxa de bus i donant prioritat a les persones que es desplacen a peu amb ampliació de voreres i pacificació de carrers que ofereixin confort i seguretat. L’ampliació de la xarxa de carrils bici és una de les mesures estrella de l’Ajuntament per aconseguir aquesta adaptació. L’objectiu últim és incrementar els quilòmetres de carril bici de manera substancial per a que el 95% de la població de la ciutat disposi de, almenys, un carril bici a menys de 300 metres de distància del seu domicili.

Necessitat i objectius del projecte.

L’objectiu del projecte va ser donar continuïtat a l’eix horitzonal que uneix el Districte de Sant Martí amb Ciutat Vella. La seva importància era que es feia desaparèixer un dels carrils més antics de la ciutat en vorera i dels que més conflicte generava amb els vianants, el qual discorria al costat del mur del parc de la Ciutadella i dels accessos a aquest.

La solució proposada.

La solució proposada va ser la construcció d’un carril bici segregat pel centre del passeig emprant els mòduls del sistema Zipper® de ZICLA®. Aquest sistema és modular i els seus mòduls poden instal·lar-se de forma contínua o discontínua, el que permet construir múltiples configuracions.

ZICLA carril bici El carril bici del Passeig Pujades de Barcelona: una explosió de color amb el Sistema Zipper®. 1El sistema Zipper® es caracteritza principalment perquè:

  • S’adapta a qualsevol tipus de calçada, en particular a les avingudes.
  • És molt visible gràcies al fet que en els seus mòduls gairebé el 50% de la superfície és reflectant.
  • Els seus mòduls es fabriquen amb plàstic reciclat i són reciclables per la qual cosa el seu impacte ambiental és mínim; és un producte ecodissenyat.
  • És competitiu perquè permet plasmar ràpidament un projecte amb una intervenció mínima a la via pública.
  • Els seus mòduls són molt resistents a l’impacte i a la intempèrie, i disposen de quatre punts d’ancoratge al paviment de la calçada.
  • És personalitzable ja que els mòduls es poden pintar de diferents colors.

Un carnaval de colors.

ZICLA carril bici El carril bici del Passeig Pujades de Barcelona: una explosió de color amb el Sistema Zipper®. 3En el projecte del Passeig Pujades, l’Ajuntament va decidir que els mòduls del sistema Zipper® fossin pintats en colors diversos i reproduïssin els colors de l’arc de Sant Martí.