• recyclage des dechets plastiques

Incentius econòmics i fiscals per promoure el reciclatge de residus plàstics en una Comunitat Autònoma.

El baix cost del dipòsit en abocadors en moltes regions i l’escassa responsabilitat de moltes empreses contribueixen al fet de que molts residus plàstics, principalment procedents d’embalatges no es valoritzin. Aquesta situació està sent corregida via l’entrada en vigor d’una legislació que prohibeix el dipòsit en abocadors o la incineració d’aquells residus plàstics que puguin ser reciclats.

D’altra banda, la creació d’incentius econòmics i fiscals a la recollida segregada de residus plàstics que faciliti la seva posterior valorització és una estratègia recollida en el pla d’acció de l’economia circular de la UE i té com a propòsit promoure l’activitat de separació dels residus plàstics, que actualment no es realitza, especialment en les empreses que els generen en escassa quantitat.

Objectiu del projecte.

L’objectiu del projecte ha estat explorar les possibilitats de que el règim fiscal mediambiental d’una comunitat autònoma ofereix per a la implantació d’un incentiu de caràcter fiscal en el punt adequat de la cadena de valor del reciclatge de residus plàstics. L’incentiu ha de ser efectiu en impulsar que els nous corrents de residus plàstics no perillosos procedents de diferents sectors, que actualment acaben dipositats en abocadors o valoritzats energèticament, s’integrin en processos de reciclatge a la pròpia Comunitat Autònoma.

Activitats realitzades.

En el marc del projecte es va analitzar la viabilitat d’incentivar accions com ara les que es citen a continuació:

  • Adquisició de premses per a la compactació d’embalatges.
  • Implantació de recollida en contenidors diferenciats per a les diferents fraccions.

Així mateix, en el projecte també es va definir el perfil d’empresa que podia arribat el cas beneficiar-se dels incentius econòmics i fiscals. Es va considerar important no incentivar a qui ja disposava de processos de separació, sigui en l’empresa generadora o a l’empresa recollidora de residus plàstics. En aquesta última especialment si ja realitzava processos de separació selectiva dels plàstics recollits, ja que no es buscava incentivar fiscalment la que podia ser la seva principal activitat econòmica.

info@zicla.com | T. +34 932 242 731. C/ Ramon Turró 100-104, 4º-3ª. 08005, Barcelona