Inclusió de productes reciclats en projectes executius d’obres.

productos recicladosEl objectiu d’aquest projecte va ser la definició del màxim nombres de partides d’obres dels projectes executius de l’INCASOL en què es podien incloure productes reciclats garantint la qualitat exigida en les aplicacions.

En el marc del projecte es va contactar amb proveïdors per identificar l’oferta de productes reciclats i de les seves prestacions tècniques, els rendiments, densitats, dosificacions, etc. que marcaven la diferència entre els productes convencionals i els reciclats.

El projecte va incloure les tasques següents:

  • Estudi de les partides d’obra dels projectes amb projectistes, constructors i usuaris.
  • Identificació de productes reciclats.
  • Contacte amb fabricants i / o proveïdors. Recull d’informació.
  • Creació de les fitxes de productes. Difusió.

Resultats.

Un dels resultats més interessants del projecte va ser la definició de les partides de preus amb inclusió de material reciclat i adaptació del plec de condicions així com inclusió dels detalls tècnics corresponents.

La definició de partides va incloure:

  • Identificació de materials reciclats “possibles” i les partides d’obres on anirien aplicats.
  • Descripció de la partida d’obra (si és que hi havia diferències amb l’existent).
  • Valoració econòmica de la partida (preu materials, rendiments, etc.).
  • Assegurament de la qualitat de l’execució de la partida: identificació d’assajos, límits, freqüència de mesura …
  • Descripció de les condicions particulars de la partida per tal d’incloure-la en el Plec de Condicions Tècniques.
  • Aportació de la documentació gràfica (plànols, etc.) de les partides.

Tot això en suports compatibles amb programes de pressupostos.

Projecte d’urbanització del sector industrial Boscarró Nord, Tàrrega.

Analitzades les partides que formaven part del pressupost del “Projecte d’urbanització del sector industrial Boscarró Nord, Tàrrega” es va concloure que de les 259 partides incloses en el pressupost, es podien utilitzar productes reciclats en 93 d’elles; és a dir, en un 35,9% de les partides

Finançament.

El projecte va ser finançat per l’Agència de Residus de Catalunya i l’INCASOL (Institut Català del Sòl).

 

productos reciclados171014 agencia residus catalunya reciclaje

0 Comments