Diagnosi de la situació del mercat del tractament del vehicle fora d’ús.

El gran canvi experimentat en el sector de la gestió dels vehicles fora d’ús és una conseqüència directa d’una legislació cada vegada més exigent. Fins fa poc temps, n’hi havia prou amb disposar d’un terreny en sòl rural i una tanca metàl·lica per crear un desballestament de cotxes. No existia la descontaminació, els cotxes s’apilaven i no existia cap tipus de control perquè els fluids del VFU no contaminessin terra. Avui dia, això és inconcebible i hi ha unes directives molt clares a seguir.

Centres autoritzats de tractament de vehicles fora d’ús.

vehicles fora d'úsLa normativa actual preveu que els VFU es lliurin a un centre autoritzat de tractament (CAT) i les instal·lacions del qual han d’estar homologades, és a dir, han de complir tots els requisits tècnics i ambientals. El CAT és l’encarregat d’estendre el denominat “Certificat de Destrucció o Descontaminació“, imprescindible per poder donar de baixa el vehicle en el Registre de Trànsit.

 

 

Objectiu i àmbit del projecte.

vehicles fora d'úsL’objectiu del projecte va ser el d’oferir al client, una empresa de logística, una diagnosi de la situació del mercat del tractament del vehicle fora d’ús (VFU) en el context creat pel nou marc normatiu plantejat a la UE per la Directiva Europea 2000/53 i la seva corresponent transposició a nivell estatal (Reial Decret 1383-1302 del 20 de desembre de 2002) i de les CCAA.

El projecte va abastar la gestió dels vehicles fora d’ús, d’ara endavant VFU, que pertanyien a les següents categories: turismes, camions i autobusos.

 

 

 

 Resultats del projecte.

CARACTERITZACIÓ DE LA GESTIÓ ACTUAL DE VFU.

 • Marc legal que regula la gestió dels VFU a nivell de la UE, l’Estat i de les CCAA.
 • Actors que públics i privats que intervenen en les operacions: sistemes integrats de gestió, fabricants de vehicles, administracions…
 • Centres autoritzats de tractament de VFU.
 • Tractament dels VFU: descontaminació, retirada de components reutilitzables, emmagatzematge i compactació, fragmentació, reciclat de la part metàl·lica i d’altres fraccions.

ESTUDI DEL MERCAT ASSOCIAT AL VFU.

 • Empreses més importants que en aquest moment es dediquen al tractament dels VFU a Espanya.
 • Característiques: dimensions, facturació, grups als quals pertanyen.
 • Forma de funcionament.
 • Quantificació de les fraccions valoritzables i del rebuig sorgides del tractament.
 • Anàlisi de les alternatives de comercialització per a cadascuna d’aquestes fraccions i subfraccions.
 • Preus de venda i ingressos esperables.
 • Escenaris possibles.

 

 

0 Comments