Valorització de fangs d’EDAR en prefabricats de formigó.

El projecte es va centrar en el desenvolupament d’una línia de prefabricats de formigó que incorporaven llots d’EDAR secs i polvoritzats com un additiu del ciment empleat.

Llots de depuradores urbanes (EDAR).

Els llots de depuradores urbanes consisteixen en una barreja d’aigua i sòlids separada de l’aigua residual, com a resultat de processos naturals o artificials. Es caracteritzen per ser un residu extremadament líquid (més d’un 95% d’aigua). La seva composició és variable i depèn de la càrrega de contaminació de l’aigua residual inicial i de les característiques tècniques dels tractaments portats a terme en les aigües residuals. Els tractaments de l’aigua concentren la contaminació present en l’aigua, i per tant, els llots contenen àmplia diversitat de matèries suspeses o dissoltes. Algunes d’elles amb valor agronòmic (matèria orgànica, nitrogen (N), fòsfor (P) i potassi (K) i en menor quantitat calci (Ca), magnesi (Mg) i altres micronutrients essencials per a les plantes) i altres amb potencial contaminant com els metalls pesants, entre ells cadmi (Cd), crom (Cr), coure (Cu), mercuri (Hg), níquel (Ni), plom (Pb) i zinc (Zn), els patògens, i els contaminants orgànics.

Tecnologia LLOT.

El projecte es va basar en l’aplicació de la tecnologia LLOT que permet incorporar els fangs de les depuradores urbanes assecats tèrmicament, en matrius de ciment per fabricar prefabricats de formigó. Aquesta tecnologia va ser el resultat d’un projecte de recerca desenvolupat per la Universitat Politècnica de Catalunya amb el suport de l’Agencia Catalana del Agua, i les empreses ACYCSA i Taller d’Enginyeries, SA

Participants i finançament.

fangs d'EDAREl projecte va ser finançat per l’Agència Catalana de l’Aigua i en ell van participar la Universitat Politècnica de Catalunya i ZICLA. Les proves a escala industrial es van realitzar en l’empresa ICA (actual ICA – Sorigué).

 

Upcycling dels fangs d’EDAR.

El projecte és un exemple de com es pot valoritzar un residu de generació contínua i de complicada gestió com són els fangs d’EDAR, i transformar-lo en un producte de valor i qualitat (upcycling), en aquest cas en una línia de rajoles de formigó.

0 Comments