• ekoetiketak

Ecoetiquetes i Economia Circular.

ecoetiquetesLa Comissió Europea ha adoptat un ambiciós paquet de noves mesures sobre l’Economia Circular per ajudar a les empreses i als consumidors europeus en la transició cap a una economia més sòlida i circular, on s’utilitzin els recursos de manera més sostenible. Les accions proposades contribuiran a «tancar el cercle» dels cicles de vida dels productes a través d’un major reciclatge i reutilització, i aportaran beneficis tant al medi ambient com a l’economia. Aquests plans extrauran el màxim valor i ús de totes les matèries primeres, productes i residus, fomentant l’estalvi energètic i reduint les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

S’ha demostrat que un dels instruments més idonis per col·laborar en l’assoliment d’aquests objectius són els sistemes d’eco-etiquetatge de productes i serveis que atorguin als consumidors la garantia que tant productes com serveis compleixen amb els requeriments de qualitat ambiental més enllà del que la Llei estableix.

El Pla d’acció per a l’Economia Circular.

En el Pla d’acció per a l’Economia Circular, la Comissió remarca la importància d’oferir al consumidor una informació clara i homogènia sobre els aspectes ambientals dels productes, evitant la confusió que els diferents criteris considerats en les múltiples etiquetes existents poden causar. Per aquesta raó, les ecotiquetas actualment en ús a la UE s’estan adaptant per oferir informació clara, precisa i objectiva sobre les bondats ambientals dels productes i serveis.

El Distintiu de garantia de qualitat ambiental.

ecoetiquetesEl Distintiu de garantia de la qualitat ambiental és una ecoetiqueta per a productes i serveis desenvolupada per la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat que té el propòsit d’incentivar productors i consumidors de productes i proveïdors de serveis al compliment dels objectius de l’Economia Circular .

Els criteris utilitzats per a l’atorgament d’aquesta ecoetiqueta es divideixen en criteris ambientals generals aplicables a tota la categoria i criteris ambientals específics per a cada subcategoria (en cas que n’hi hagi). A més en algunes categories de productes / serveis s’estableix la possibilitat d’aportar informació complementària sobre els aspectes ambientals del cicle de vida del producte / servei en qüestió, com ara ACV, consum d’energia, política de residus, etc.

El projecte.

ecoetiquetesEn aquest projecte, ZICLA® ha col·laborat amb la Direcció General de Qualitat Ambiental en la identificació dels passos que s’han de donar per adequar el Distintiu de garantia de qualitat ambiental a l’Economia Circular. Bàsicament es tracta que aquesta ecoetiqueta ajudi a promoure:

  • La producció, la comercialització, l’ús i el consum de productes eco-dissenyats per facilitar la reparació, reutilització, actualització, re-manufacturació i reciclatge i assegurar la seva durabilitat mitjançant aquests o altres mitjans (garantia, servei tècnic, etc..)
  • Els processos de producció eficients mitjançant la innovació, la simbiosi industrial, l’especialització intel·ligent, la tracció de la cadena de valor, l’ús de les millors pràctiques a través dels BREF i mitjançant la integració de qualsevol altre tipus de mesura de eco -innovació.
  • Un ús eficient dels recursos posant especial atenció a l’aigua i l’energia, assegurant un origen sostenible de les matèries primeres, catalitzant el mercat de les matèries secundàries elaborades a partir de residus i promovent una millor gestió dels residus que respecti la jerarquia de residus de la UE, realitzi la separació en origen dels diferents tipus de residus, la comptabilitat clara dels residus gestionats i d’un seguiment dels mateixos.
  • La compra i la contractació pública verda a l’Administració.

Així mateix, es tracta que el Distintiu serveixi per:

  • Proporcionar als consumidors una informació clara i homogènia sobre l’aspecte ambiental dels productes i dels serveis que obtinguin el Distintiu.
  • Considerar de manera prioritària aquells elements que avui dia representen a la UE importants reptes ambientals alhora que oportunitats de negoci, com els plàstics, el malbaratament alimentari, els nutrients, els residus de construcció i demolició, les matèries primeres crítiques o els bio -productes.

info@zicla.com | T. +34 932 242 731. C/ Ramon Turró 100-104, 4º-3ª. 08005, Barcelona