• trapu kutsatuak

Valorització energètica de draps contaminats.

valorización de trapos contaminadosDiversos processos industrials, tallers de vehicles així com empreses d’arts gràfiques generen quantitats importants de draps contaminats amb dissolvents orgànics, pintures, tintes, olis, greixos, etc. D’acord amb la normativa vigent, aquests draps es consideren residus perillosos i han de rebre la conseqüent gestió.

Una alternativa viable des del punt de vista tècnic i ambiental és la combustió d’aquests draps en forns industrials. La utilització de combustibles derivats de residus és una pràctica cada vegada més freqüent en aquests forns, especialment en forns de ciment, aprofitant la gran capacitat que tenen aquests forns per cremar residus molt variats. La combustió del residu es produeix en condicions tals que no es generen residus i les emissions de gasos són controlades.

Actualment els forns de ciment estan consumint diversos tipus de residus líquids (dissolvents, olis lubricants, …) i sòlids (pneumàtics fora d’ús, farines animals, plàstics, fusta …). En el camp dels residus sòlids, ja hi ha una àmplia experiència mundial en la utilització del que s’anomena sòlids triturats com a combustible en fàbriques de ciment.

La valorització energètica  de draps contaminats en forns industrials, en particular en forns de ciment, és una alternativa adequada des del punt de vista tècnic i ambiental avalada per:

  • La gran flexibilitat que té aquest tipus de forns per acceptar combustibles derivats de residus.
  • L’elevat poder calorífic (4.530 cal / g) dels draps.
  • La gran experiència del sector del ciment a tot el món en la substitució de coc de petroli per residus molt diversos.

Objectiu del projecte.

El projecte va tenir com a objectiu analitzar la viabilitat tècnica i econòmica de la valorització energètica de draps contaminats amb dissolvents orgànics, pintures, greixos i olis industrials per aprofitar el poder calorífic d’aquests residus en la indústria.

Valorització de draps contaminats: passos seguits.

En el marc del projecte, va ser necessari:

  • Conèixer els requeriments dels forns industrials per acceptar aquests residus com a combustible alternatiu al fuel convencional.
  • Realitzar proves pilot a escala industrial de condicionament del residu.
    Contrastar amb la indústria la bondat del combustible així elaborat.

info@zicla.com | T. +34 932 242 731. C/ Ramon Turró 100-104, 4º-3ª. 08005, Barcelona