Pla de comercialització d’àrids reciclats en la CCAA d’Aragó.

àrids reciclatsEl procés d’incorporació progressiva dels àrids reciclats elaborats a partir de residus de construcció i demolició (RCD) a les obres ha anat de la mà de la tecnificació que ha experimentat el procés de fabricació i de la incorporació de notables avenços que permeten homologar aquest procés a qualsevol altre procés industrial. Les plantes de tractament integral de residus de la construcció actualment permeten fabricar materials de molt bona qualitat, alguns d’ells “a demana”, amb elevats rendiments. Temes ambientals tal com el control del soroll i de les emissions de pols – el procés productiu es realitza en una nau tancada -, així com la integració en el paisatge són aspectes que s’han tingut en compte en la construcció de les noves plantes i que han permès que estiguin en polígons industrials com una activitat més.

Per aquesta raó, la realització del plans de comercialització d’àrids reciclats en els diferents territoris són clau per poder incorporar aquests nous materials al mercat.

Objectiu del Projecte.

L’objectiu del projecte va ser la preparació del plec de prescripcions tècniques del contracte de concessió del servei públic d’eliminació i valorització de runes que no procedien d’obres menors ni reparació domiciliària en la Comunitat Autònoma d’Aragó, ZONA IV i ZONA V.

Estudis realitzats.

Els aspectes analitzats en el marc del Projecte van incloure els ítems següents:

 • Composició dels RCD.
 • Procedència dels RCD.
 • Generació i procedència dels RCD a Aragó.
 • Generació, procedència i composició dels RCD a la Zones IV i V.
 • Assignació de residus per instal·lació de tractament en la Zones IV i V.
 • Evolució esperada de la generació dels RCD a la Zones IV i V.
 • Criteris d’admissió dels RCD en les instal·lacions de la Zones IV i V.
 • Valorització dels RCD.
 • Estimació de les quantitats reutilitzables i reciclables.
 • Comercialització d’àrids reciclats.
 • Preus de venda esperables per als àrids reciclats.
 • Estimació del mercat dels àrids reciclats.
 • Política comercial recomanada.

Resultats del projecte.

El resultat del projecte va incloure:

 • Pla de comercialització dels subproductes generats per les plantes de tractament i el centre de transferència de residus.
 • Demanda esperada de serveis que rebrien les plantes.

info@zicla.com | T. +34 932 242 731. C/ Ramon Turró 100-104, 4º-3ª. 08005, Barcelona