• àrids reciclats

Incorporació d’àrids reciclats en la fabricació de prefabricats de formigó.

El projecte va analitzar la viabilitat tècnica i econòmica de substituir una part d’àrids naturals per reciclats procedents de residus de construcció i de demolició a la producció de prefabricats de formigó a escala industrial.

Es tracta d’obtenir prefabricats de formigó que tinguin, per les seves característiques tècniques, estètiques, ambientals i de costos, possibilitats reals de situar-se avantatjosament en el mercat d’aquests productes.

Els objectius del projecte van ser els següents:

 • Comprovar la compatibilitat dels àrids reciclats en un procés industrial de producció de prefabricats de formigó.
 • Determinar les necessitats de tractaments previs dels àrids.
 • Identificar la dosificació màxima admissible d’àrids.
 • Detectar possibles variacions en el procés de fabricació i les modificacions associades (pràctiques, equips, additius, etc.).
 • Comprovar les diferències en els paràmetres de caracterització de les peces fabricades.
 • Estudiar la viabilitat econòmica de l’ocupació d’àrids reciclats en la fabricació dels prefabricats.

Àrids reciclats ceràmics i de formigó.

áridos reciclados cerámicos y de hormigónEs va treballar amb diferents dosificacions dels àrids reciclats tant ceràmics com de formigó. Els resultats obtinguts van posar de manifest l’estreta relació entre el% en pes d’aquests àrids incorporats al prefabricat i la resistència a la compressió i a l’abrasió i el desgast, i l’absorció d’aigua de les peces.

 

 

Conclusions del projecte.

Finalment es va aconseguir desenvolupar una línia de prefabricats de formigó amb àrids reciclats que complia amb les especificacions pertinents.

Les principals conclusions del projecte van ser les següents:

 • És viable des del punt de vista tècnic la substitució de la fracció gruixuda de l’àrid (grava) tot i que cal vigilar:
  • la presència de fins, que poden alterar el grau d’absorció d’aigua.
  • la humitat del material en el moment d’usar-lo per assegurar que l’enduriment del formigó té lloc sense complicacions.
  • que no resulti afectada la relació aigua ciment.
 • Es desaconsella la substitució de la fracció fina (graveta o sorra) per àrid reciclat ja que pot plantejar problemes amb l’absorció d’aigua.
 • La dosificació màxima previsible d’àrid reciclat en el producte prefabricat de formigó variarà en funció del tipus de peça que es vol fabricar i de l’àrid que es vol substituir.
 • Les peces recomanades pels fabricants són:
  • peces no armades (vorades, llosetes, llambordes, bloc comú, etc.).
  • plaques de tancament vertical tot i que, en un futur, es podria aplicar a qualsevol producte prefabricat en tant el mercat ho permetés.

info@zicla.com | T. +34 932 242 731. C/ Ramon Turró 100-104, 4º-3ª. 08005, Barcelona