Política de privacitat

www.zicla.com és un domini d’Internet registrat per ZICLACITIES, S.L. C.I.F. B63715148 amb domicili administratiu a C/ Ramón Turron 100 4º 3ª –08005- BARCELONA. L’usuari de ZICLACITIES, S.L. accepta expressament totes les condicions generals d’ús següents del WEB: www.zicla.com:

Condiciones Generales de uso de la WEB: www.zicla.com:

1. Capacitat Legal:

L’usuari declara que és major d’edat (major de 18 anys) i té la capacitat legal necessària per contractar els productes i serveis que s’ofereixen al WEB de ZICLACITIES, S.L. també manifesta que accepta la vinculació a aquest acord i entén i accepta en la seva totalitat les condicions que s’enuncien aquí per utilitzar aquest WEB o contractar els productes i serveis oferts.

2. Finalitats:

ZICLACITIES, S.L. l’informa que les dades de caràcter personal el tractament de les quals es duu a terme en concepte de responsable tenen com a finalitat gestionar les relacions contractuals de les quals és part, així com oferir a les persones i entitats interessades qualsevol informació sobre activitats, productes i serveis relacionats amb ZICLACITIES, S.L. en especial els que es refereixen a:

Venda de productes.

Prestació de serveis de consultoria.

Les comunicacions indicades es podran efectuar per qualsevol mitjà, incloent-hi els mitjans electrònics. L’interessat haurà d’autoritzar l’enviament de comunicacions de manera explícita, marcant les caselles corresponents, a qualsevol dels formularis de sol·licitud de dades que es proporcionin.

3. L’usuari:

Que hagi contractat o que s’informi dels diversos productes i serveis que ofereix ZICLACITIES, S.L. declara que tota la informació subministrada a l’hora de registrar-se és vertadera, completa i precisa:

3.1. L’usuari de www.zicla.com garanteix i respon sempre de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les dades de caràcter personal facilitades (d’ara endavant les DADES) i es compromet a mantenir-les degudament actualitzades.

3.2. L’usuari autoritza expressament la comunicació de les DADES a tercers quan sigui necessària per a l’adequada prestació dels productes i serveis que ofereix ZICLACITIES, S.L. i que requereixen els usuaris.

3.3. L’usuari dona el seu consentiment exprés per rebre comunicacions electròniques amb publicitat i novetats comercials de ZICLACITIES, S.L. i dels diversos productes i serveis comercialitzats o promocionats per ZICLACITIES, S.L.

4. Drets de l’interessat:

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a ZICLACITIES, S.L. tractem dades personals que li concerneixen o no. Els interessats tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació concreta, els interessats es podran oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas, ZICLACITIES, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims, imperiosos o l’exercici o defensa de possibles reclamacions, i les mantindrà degudament bloquejades durant el termini corresponent mentre persisteixin les obligacions legals.

En determinades circumstàncies, els clients o interessats poden sol·licitar la limitació del tractament, de manera que ZICLACITIES, S.L. només les reservarà i utilitzarà en els casos autoritzats per la Llei.

Els interessats tenen dret a la portabilitat de les seves dades, de manera que poden sol·licitar i rebre les dades que li incumbeixin i que ens hagi facilitat o sol·licitar que les enviem a un altre responsable del tractament de la seva elecció, en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica.

L’interessat pot exercir qualsevol d’aquests drets enviant un correu electrònic a l’adreça info@zicla.com,adjuntant una còpia del DNI o document identificatiu substitutori i indicant clarament el dret al qual es refereix. Així mateix, pot fer la sol·licitud per correu postal a l’adreça indicada més amunt.

La resposta a les sol·licituds que es facin es durà a terme amb la màxima rapidesa possible i, en tot cas, en el termini d’un mes des de la recepció de la sol·licitud. Aquest termini es pot prorrogar dos mesos més en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds. El responsable informarà l’interessat de la pròrroga dins del primer mes des de la sol·licitud.

5. ZICLACITIES, S.L:

De conformitat amb la vigent Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia de drets digitals, i reglament posterior, Reial Decret 1720/2007 i nou reglament europeu 2016/679, del 25 de maig de 2018, les DADES enviades per l’usuari per mitjà de www.zicla.com seran tractades per ZICLACITIES, S.L. de manera automatitzada i s’incorporaran al registre d’activitats de tractament amb la finalitat de poder-li oferir i gestionar els productes i serveis de ZICLACITIES, S.L.

El responsable d’aquest registre d’activitats de tractament és la societat mercantil ZICLACITIES, S.L., amb domicili administratiu al C/ Ramon Turró 100 – 104 4º 3ª – 08005 – Barcelona – España e-mail: info@zicla.com

5.2. Els titulars de les DADES tenen sempre el dret d’accedir al fitxer i poden exercir els drets de rectificació, cancel·lació, oposició i eliminació en els termes que recull la legislació de protecció de dades.

5.3. De la mateixa manera, el consentiment de l’usuari per al tractament i cessió de les dades personals es pot revocar a cada moment sense efectes retroactius, d’acord amb el que es disposa en els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia de drets digitals i reglament posterior, Reial Decret 1720/2007, i nou reglament Europeu 2016/679, del 25 maig de 2018.

5.4. Per a les finalitats incloses en aquesta clàusula, només cal contactar amb ZICLACITIES, S.L. a l’adreça electrònica info@zicla.com, o bé enviant un escrit al domicili administratiu, que es troba al C/ Ramon Turró 100 – 104, 4t 3a -08005- BARCELONA – ESPANYA.

5.5. ZICLACITIES, S.L. garanteix que ha adoptat les mesures de seguretat necessàries a les seves instal·lacions, sistemes, servidors i fitxers per evitar l’accés a les DADES de persones no autoritzades.

5.6. Sense perjudici del que s’ha esmentat, aquestes DADES es podran revelar a les autoritats públiques només en el supòsit que aquestes ho requereixin de conformitat amb les disposicions legals i reglaments aplicables al cas.

6. Ús de la pàgina www.zicla.com de ZICLACITIES, S.L:

6.1. L’ús de la pàgina www.zicla.com o dels productes i serveis de ZICLACITIES, S.L. suposarà l’acceptació plena i la validesa de totes les condicions generals incloses a la darrera versió de les condicions generals, de manera que l’usuari haurà de ser conscient de la importància de llegir-les cada vegada que visiti www.zicla.com

6.2. ZICLACITIES, S.L. podrà modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, aquestes condicions generals, així com els productes i serveis prestats o qualsevol altre aspecte substancial o no d’aquesta pàgina, o les condicions d’operativitat, tècniques i d’ús dels serveis de www.zicla.com

6.3. De la mateixa manera, els usuaris, per tal de millorar el servei i establir un nivell de qualitat òptim, objectiu últim de ZICLACITIES, S.L., podran suggerir les modificacions que considerin útils; per fer-ho, s’hauran de posar en contacte amb els responsables de la pàgina a l’adreça electrònica info@zicla.com

6.4. L’usuari es compromet a utilitzar la pàgina www.zicla.com i els productes i serveis que tingui a la seva disposició per mitjà d’aquesta d’acord amb la Llei, els bons costums i l’ordre públic, així com amb el que es disposa en aquestes condicions generals. En conseqüència, queda obligat a no fer servir la pàgina www.zicla.com o els productes i serveis que s’hi ofereixen amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al que s’estableix en aquestes condicions generals, o lesius de drets o interessos de tercers o que, de qualsevol manera, puguin perjudicar la pàgina www.zicla.com o impedir-ne l’ús normal, o dels productes i serveis accessibles per mitjà d’aquesta, o per la resta dels usuaris, o per ZICLACITIES, S.L. o que afectin o puguin afectar la imatge de ZICLACITIES, S.L.

6.5. Els usuaris de www.zicla.com hauran d’observar qualsevol instrucció que indiqui l’adreça electrònica, info@zicla.com o, ZICLACITIES, S.L. o el seu personal, degudament autoritzat.

6.6. L’usuari accepta totes les obligacions o prohibicions que a cada moment imposi la legislació en vigor pel que fa a l’exclusió o limitació de responsabilitat del professional en el compliment del servei.

7. Els serveis de ZICLACITIES, S.L.

No estan destinats a menors i no sol·liciten ni recullen informació relativa a persones menors d’edat.

8. Motius d’exclusió:

ZICLACITIES, S.L. es reserva el dret d’excloure, de manera temporal o definitiva, l’usuari en qualsevol d’aquests supòsits:
8.1. Per incompliment de qualsevol de les condicions generals d’ús establertes en aquest document.

8.2. Per incompliment de les lleis, els bons costums i l’ordre públic.

8.3. Per incompliment de qualsevol altra obligació que tingui l’usuari amb ZICLACITIES, S.L. L’exclusió de l’usuari no suposarà la renúncia de ZICLACITIES, S.L. a dur a terme les accions legals corresponents o les indemnitzacions que en Dret corresponguin.

9. Propietat intel·lectual i drets d’autor:

9.1. Tota la informació inclosa a www.zicla.com, el disseny gràfic i el codi en llenguatge HTML, JAVA, JAVA Script o Active X està protegida per drets d’autor o altres drets de protecció de la propietat intel·lectual.

9.2. Aquests drets pertanyen exclusivament a ZICLACITIES, S.L. o als seus llicenciadors. Els usuaris d’Internet que accedeixin a aquest WEB poden visualitzar la informació que s’hi inclou i fer baixades o reproduccions privades en el seu sistema informàtic, sempre que els elements reproduïts no se cedeixin posteriorment a tercers o s’instal·lin en un servidor connectat a Internet o a una xarxa local. No es permet, sense perjudici del que es recull en aquestes condicions generals, la distribució, modificació, cessió, comunicació pública, reproducció ni qualsevol altre acte de part o la totalitat de la informació publicada a www.zicla.com sense autorització prèvia de ZICLACITIES, S.L.

9.3. L’usuari ha de fer servir el contingut i la informació recollides a www.zicla.com de manera diligent, correcta i lícita, i en concret, únicament per a ús personal i no comercial, sempre que no s’elimini o modifiqui el contingut o qualsevol menció de fonts, copyright i altres dades identificatives de drets de ZICLACITIES, S.L. o de tercers; és a dir, respectant-ne la forma original. Queda prohibida qualsevol reproducció o còpia, distribució o publicació, de qualsevol mena, del contingut de la informació publicada a www.zicla.com sense autorització prèvia i per escrit de ZICLACITIES, S.L. L’autorització per a la reproducció es pot sol·licitar a l’adreça electrònica info@zicla.com. info@zicla.com

9.4. En cas que qualsevol usuari o tercer consideri que qualsevol dels continguts existents a www.zicla.com ha estat introduït a la pàgina amb violació de drets d’autor o altres drets de protecció de la propietat intel·lectual, us preguem que comuniqueu a ZICLACITIES, S.L. aquesta circumstància, tot remetent una notificació a l’adreça electrònica info@zicla.com, i incloent-hi, com a mínim, els punts següents: a) Nom, adreça, número de telèfon i adreça electrònica del reclamant. b) Dades del titular dels drets d’autor o altres drets de protecció de la propietat intel·lectual que es poguessin haver infringit. c) Indicació dels continguts infringits i ubicació a la pàgina www.zicla.com d) Declaració que els continguts s’han introduït sense l’autorització expressa del titular dels drets d’autor o altres drets de propietat intel·lectual.

9.5. Sense perjudici del que s’indica en els paràgrafs precedents, ZICLACITIES, S.L. es reserva el dret de defensar-se contra reclamacions fundades en la normativa vigent sobre publicitat i de drets d’autor o altres drets que protegeixin la propietat intel·lectual.

10. Hiperenllaços:

10.1. En cas que www.zicla.com faci referència amb enllaços a publicitat o a pàgines WEB de tercers, ZICLACITIES, S.L. no s’obliga a controlar, i no controla amb caràcter previ, aprova ni fa propis els serveis, continguts, dades, fitxers, productes ni cap mena de material o informació existent a la pàgina o pàgines WEB de tercers, de manera que ZICLACITIES, S.L. . no respondrà, en cap circumstància, de la legalitat dels continguts d’aquestes pàgines. Serà responsabilitat exclusiva del tercer, a títol enunciatiu i no limitatiu, el respecte de la legalitat, els bons costums, l’ordre públic, els continguts, així com que no lesionin els drets de tercers. L’existència d’un hiperenllaç no pressuposa relació de cap mena entre ZICLACITIES, S.L. i el propietari de la pàgina WEB en què s’estableixi.

10.2. Aquells usuaris o terceres persones que pretenguin establir un hiperenllaç amb la pàgina www.zicla.com han de garantir que l’hiperenllaç només permet accedir a les pàgines o serveis de la pàgina www.zicla.com, però no duu a terme, de manera enunciativa però no limitativa, reproducció de continguts, deep links (enllaços profunds), navegadors, manifestacions inexactes o incorrectes, sobre els continguts o la pàgina WEB de www.zicla.com. Tret d’aquells signes que formin part de l’hiperenllaç, l’usuari garantirà que la pàgina WEB en la qual s’estableixi l’hiperenllaç no contindrà marques, noms comercials, rètols d’establiments, denominacions, logotips, eslògans ni cap mena de signe distintiu que pertanyi a ZICLACITIES, S.L.

11. Exclusió de garanties i de responsabilitat:

11.1. ZICLACITIES, S.L. no garanteix la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat del funcionament de la pàgina WEB ni dels productes i serveis que posa a disposició de l’usuari, de manera que exclou qualsevol responsabilitat pels danys o perjudicis de tota naturalesa que puguin ésser deguts a la manca de disponibilitat, fiabilitat o continuïtat de la pàgina WEB o dels seus serveis, tot i que intentarà facilitar, en la mesura de les seves possibilitats, ajuda tècnica a la persona afectada.

11.2. ZICLACITIES, S.L. no s’obliga a controlar, i no controla amb caràcter previ, l’absència de virus o elements en els continguts que puguin produir alteracions en el programari o maquinari dels usuaris o persones que visitin les pàgines WEB, per la qual cosa no respondrà dels danys i perjudicis de cap naturalesa que se’n poguessin derivar.

12. Salvaguarda de les condicions generals:

Si una de les estipulacions d’aquestes condicions generals fos declarada nul·la o inoperant, la resta de les condicions generals es mantindran vigents.

13. Errors tipogràfics:

ZICLACITIES, S.L. fa tots els esforços necessaris al seu abast per oferir la informació continguda al lloc WEB de manera veraç i sense errors tipogràfics. En cas que en algun moment es produís algun error d’aquest tipus, aliè sempre a la voluntat de ZICLACITIES, S.L., es procediria a corregir-lo de seguida. Si hi hagués un error tipogràfic en algun dels preus mostrats i algun client hagués pres la decisió d’adquirir els productes i serveis us basant-se en aquest error, ZICLACITIES, S.L. ho comunicaria al client i aquest tindria dret a rescindir els serveis sense cap cost.

14. Acceptació de les condicions generals:

La inscripció de l’usuari com a client de ZICLACITIES, S.L. implica el coneixement i l’acceptació expressa d’aquestes condicions generals. La contractació d’un producte o servei concret ofert pels proveïdors de serveis que figuren a ZICLACITIES, S.L. implica l’acceptació explícita de les condicions generals.

15. Llei aplicable i jurisdicció competent:

Aquestes condicions generals es regeixen per la Llei Espanyola i Nou Reglament Europeu. Qualsevol controvèrsia que pugui sorgir, pel que fa a la seva validesa, execució, compliment o resolució, total o parcial, serà sotmesa per les parts, amb renúncia expressa als seus propis furs (o a qualsevol altre que, si escau, els pogués correspondre), a la competència dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Per no rebre informació dels seus productes i serveis ni d’altres entitats, marqui la casella corresponent en el formulari.

En els casos en què per fer una sol·licitud calgui emplenar un formulari i fer clic al botó d’enviar, aquesta acció implicarà necessàriament que ha estat informat i ha atorgat de manera expressa el seu consentiment al contingut de la clàusula annexada a aquest formulari.

DADES FACILITADES PER TERCERS:

En cas que en una sol·licitud s’incloguin DADES per part de persones no titulars d’aquestes dades, l’usuari haurà d’informar, amb caràcter previ a la seva inclusió, aquestes persones dels extrems continguts en els paràgrafs anteriors.