Política de privacitat

Política de privacitat.

www.zicla.com és un domini d’Internet registrat per ZICLACITIES, S.L. (d’ara endavant ZICLA), NIF B63715148, inscrit en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 42801, Foli 170, Full B-302410, amb domicili administratiu a C/ Ramón Turró 100-104, 4º 3ª, 08005 Barcelona.

 

La utilització per part de l’usuari dels serveis continguts al WEB de ZICLA implica l’acceptació expressa de totes i cadascuna de les següents:

 

Condicions generals d’ús del WEB: https://www.zicla.com/ca/politica-de-privacitat/

 

 

1. Capacitat legal:

 

L’usuari declara que és major d’edat (major de 18 anys) i disposa de capacitat legal necessària per contractar els productes i serveis que s’ofereixen al WEB de ZICLA. També manifesta que accepta la vinculació a aquest acord i entén i accepta en la seva totalitat les condicions que s’enuncien aquí per utilitzar aquest WEB i/o contractar els productes i serveis que s’hi ofereixen.

 

 

2. Accés:

 

Quan l’usuari contracti els productes i serveis de ZICLA, se li atorgarà un nom d’usuari i una contrasenya escollits per ZICLA. ZICLA no es fa responsable del mal ús de les contrasenyes que pugui fer l’usuari a la pàgina WEB www.zicla.com. És responsabilitat de l’usuari custodiar degudament les claus i contrasenyes que se li subministrin per a l’accés com a client registrat, així com impedir l’ús indegut o l’accés per part de tercers.

 

 

3. L’usuari:

 

Que hagi contractat o que contracti els diversos productes i serveis que ofereix ZICLA s’haurà de registrar com a client. A aquest efecte, declara que tota la informació proporcionada a l’hora de registrar-se és vertadera, completa i precisa.

 

3.1. L’usuari de www.zicla.com garanteix i respon sempre de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les dades de caràcter personal (d’ara endavant les DADES facilitades) i es compromet a mantenir-les degudament actualitzades.

 

3.2. L’usuari autoritza expressament la comunicació de les DADES a tercers quan resulti necessària per a la prestació adequada dels productes i serveis oferts per ZICLA i sol·licitats pels usuaris.

 

3.3. L’usuari dona el seu consentiment exprés per rebre comunicacions electròniques amb publicitat i novetats comercials de ZICLA i dels diversos productes i serveis comercialitzats o promocionats per ZICLA.

 

 

4. Dades:

 

De conformitat amb la LOPD 15/1999 de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i Reglament Posterior, Reial Decret 1720/2007 i Nou Reglament Europeu de 25 de maig de 2018 (d’ara endavant la «LOPD»), les DADES enviades per l’usuari per mitjà de www.zicla.com seran tractades per ZICLA de manera automatitzada i s’incorporaran a un fitxer amb la finalitat de poder-li oferir i gestionar els productes i serveis de ZICLA.

 

4.1. Aquest fitxer està registrat o donat d’alta a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i s’indica que el seu responsable és la societat mercantil ZICLACITIES, S.L., amb domicili administratiu a C/ Ramón Turró 100-104, 4º 3ª, 08005 Barcelona.

 

4.2. Els titulars de les DADES tenen a cada moment el dret d’accedir al fitxer i poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i eliminació en els termes recollits en la legislació de protecció de dades.

 

4.3. De la mateixa manera, el consentiment de l’usuari per al tractament i la cessió de les seves dades personals serà revocable a cada moment sense efectes retroactius, d’acord amb allò que es disposa en els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

 

4.4. Per a les finalitats contingudes en aquesta clàusula només caldrà contactar amb ZICLA a l’adreça electrònica info@zicla.com o bé enviant un escrit al seu domicili administratiu, situat a C/ Ramón Turró 100-104, 4º 3ª, 08005 Barcelona.

 

4.5. ZICLA garanteix que ha adoptat les mesures de seguretat necessàries a les seves instal·lacions, sistemes, servidors i fitxers per evitar l’accés a les DADES de persones no autoritzades.

 

4.6. Sense perjudici d’allò que s’ha esmentat abans, aquestes DADES es podran revelar a les autoritats públiques només en el supòsit que aquestes ho requerissin de conformitat amb les disposicions legals i reglaments aplicables al cas.

 

 

5. Ús de la pàgina www.zicla.com de ZICLA:

 

5.1. La utilització de la pàgina www.zicla.com i/o dels productes i serveis de ZICLA suposarà l’acceptació plena i la validesa de totes i cadascuna de les condicions generals contingudes en l’última versió de les condicions generals, per la qual cosa l’usuari haurà de ser conscient de la importància de llegir-les cada vegada que visiti www.zicla.com.

 

5.2. ZICLA podrà modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, aquestes condicions generals, així com els productes i serveis prestats o qualsevol altre aspecte substancial o no d’aquesta pàgina, o les condicions d’operativitat, tècniques i d’ús dels serveis de www.zicla.com.

 

5.3. De la mateixa manera, els usuaris, per tal de millorar el servei i establir un nivell de qualitat òptim, objectiu últim de ZICLA, podran suggerir les modificacions que considerin útils, per a la qual cosa s’hauran de posar en contacte amb els responsables de la pàgina a l’adreça electrònica info@zicla.com.

 

5.4. L’usuari es compromet a utilitzar la pàgina www.zicla.com, així com els productes i serveis que s’hi posen a la seva disposició, d’acord amb la Llei, els bons costums, l’ordre públic i amb allò que es disposa en aquestes condicions generals. En conseqüència, queda obligat a no utilitzar la pàgina www.zicla.com o els productes i serveis oferts amb finalitats o efectes il·lícits i/o contraris a allò que s’estableix en aquestes condicions generals, o lesius de drets i/o interessos de tercers o que, de qualsevol manera, puguin malmetre la pàgina www.zicla.com o impedir el seu ús normal, o dels productes i serveis accessibles per mitjà d’aquesta, o per la resta dels usuaris, o per ZICLA i/o que afectin o puguin afectar la imatge de ZICLA.

 

5.5. Els usuaris de www.zicla.com hauran d’observar qualsevol instrucció que imparteixi per correu electrònic www.zicla.com o ZICLA o el seu personal degudament autoritzat.

 

5.6. L’usuari accepta totes i cadascuna de les obligacions o prohibicions que en cada moment imposi la legislació en vigor pel que fa a l’exclusió o limitació de responsabilitat del professional en el compliment del servei.

 

 

6. Els serveis de ZICLA

 

No estan destinats a menors i no se sol·licita ni es recull informació relativa a persones menors d’edat.

 

 

7. Motius d’exclusió:

 

ZICLA es reserva el dret d’excloure l’usuari, de manera temporal o definitiva, en qualsevol dels supòsits següents:

 

7.1. Per incompliment de qualsevol de les condicions generals d’ús establertes en aquest document.

 

7.2. Per incompliment de les lleis, els bons costums i l’ordre públic.

 

7.3. Per incompliment de qualsevol altra obligació que l’usuari tingui amb ZICLA. L’exclusió de l’usuari no suposarà la renúncia de ZICLA a emprendre les accions legals corresponents o les indemnitzacions que corresponguin en Dret.

 

 

8. Propietat intel·lectual i drets d’autor:

 

8.1. Tota la informació continguda a www.zicla.com, el seu disseny gràfic i el codi en llenguatge HTML, JAVA, JAVA Script o ActiveX estan protegits per drets d’autor o altres drets de protecció de la propietat intel·lectual.

 

8.2. Aquests drets pertanyen exclusivament a ZICLA o als seus llicenciadors. Els usuaris d’Internet que accedeixin a aquest WEB poden visualitzar la informació que conté, baixar continguts o fer reproduccions privades en el seu sistema informàtic, sempre que els elements reproduïts no se cedeixin posteriorment a tercers ni s’instal·lin en un servidor connectat a Internet o a una xarxa local. No es permet, sense perjudici d’allò que es recull en aquestes condicions generals, la distribució, modificació, cessió, comunicació pública, reproduccions ni qualsevol altre acte de part o de la totalitat de la informació publicada a www.zicla.com sense l’autorització prèvia de ZICLA.

 

8.3. L’usuari haurà d’utilitzar el contingut i la informació recollits a www.zicla.com de manera diligent, correcta i lícita, i en concret, únicament per a ús personal i no comercial, sempre que no s’elimini o modifiqui el contingut o qualsevol menció de fonts, copyright i altres dades identificatives de drets de ZICLA o de tercers; és a dir, respectant-ne la forma original. Queda prohibida qualsevol reproducció o còpia, distribució o publicació, de qualsevol classe, del contingut de la informació publicada a www.zicla.com sense l’autorització prèvia per escrit de ZICLA. L’autorització per a la reproducció es pot sol·licitar a l’adreça electrònica iinfo@zicla.com.

 

8.4. En cas que qualsevol usuari o tercer consideri que qualsevol dels continguts existents a www.zicla.com s’ha introduït amb una violació de drets d’autor o d’altres drets de protecció de la propietat intel·lectual, preguem que ho comuniqui a ZICLA remetent una notificació a l’adreça electrònica info@zicla.com i incloent-hi com a mínim els punts següents: a) Nom, adreça, número de telèfon i adreça electrònica del reclamant. b) Dades del titular dels drets d’autor o d’altres drets de protecció de la propietat intel·lectual que s’hagin pogut infringir. c) Indicació dels continguts infringits i ubicació a la pàgina www.zicla.com. d) Declaració que els continguts s’han introduït sense l’autorització expressa del titular dels drets d’autor o d’altres drets de propietat intel·lectual.

 

8.5. Sense perjudici d’allò que s’estableix en els paràgrafs precedents, ZICLA es reserva el dret de defensar-se contra reclamacions fundades en la normativa vigent sobre publicitat i de drets d’autor o altres drets que protegeixin la propietat intel·lectual.

 

 

9. Hiperenllaços:

 

9.1. En cas que www.zicla.com faci referència, mitjançant enllaços, a publicitat o a pàgines WEB de tercers, ZICLA no s’obliga a controlar i no controla amb caràcter previ, ni aprova ni fa propis els serveis, continguts, dades, fitxers, productes i qualsevol classe de material o informació existent a la pàgina o pàgines WEB de tercers, per la qual cosa ZICLA no respondrà, en cap circumstància, de la legalitat dels continguts d’aquestes pàgines. Serà responsabilitat exclusiva del tercer, a títol enunciatiu i no limitatiu, el respecte de la legalitat, els bons costums, l’ordre públic, els continguts i aquells que no lesionin els drets de tercers. L’existència d’un hiperenllaç no pressuposa una relació de cap mena entre ZICLA i el propietari de la pàgina WEB on s’estableixi.

 

9.2. Els usuaris o terceres persones que pretenguin establir un hiperenllaç amb la pàgina www.zicla.com hauran de garantir que l’hiperenllaç només permet l’accés a les pàgines o serveis de la pàgina www.zicla.com, però no duu a terme, de manera enunciativa però no limitativa, reproducció de continguts, enllaços profunds (deep links), exploradors o manifestacions inexactes o incorrectes sobre els continguts o la pàgina WEB de www.zicla.com. Tret d’aquells signes que formin part de l’hiperenllaç, l’usuari garantirà que la pàgina WEB on s’estableixi l’hiperenllaç no contindrà marques, noms comercials, rètols d’establiments, denominacions, logotips, eslògans o qualsevol tipus de signe distintiu que pertanyi a ZICLA.

 

 

10. Exclusió de garanties i de responsabilitat:

 

10.1. ZICLA no garanteix la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat del funcionament de la seva pàgina WEB ni dels productes i serveis que es posen a disposició de l’usuari, per la qual cosa exclou qualsevol responsabilitat pels danys i/o perjudicis de tota naturalesa que puguin ser deguts a la manca de disponibilitat, fiabilitat o continuïtat de la seva pàgina WEB o dels seus serveis, tot i que intentarà facilitar, dins de les seves possibilitats, ajuda tècnica a la persona afectada.

 

10.2. ZICLA no s’obliga a controlar i no controla amb caràcter previ l’absència de virus o elements en els continguts que puguin produir alteracions en el programari o maquinari dels usuaris o persones que visitin la pàgina WEB, per la qual cosa no respondrà dels danys i perjudicis de cap naturalesa que se’n puguin derivar.

 

 

11. Salvaguarda de les condicions generals:

 

Si una de les estipulacions d’aquestes condicions generals fos declarada nul·la o inoperant, la resta de les condicions generals es mantindrà vigent.

 

 

12. Errors tipogràfics:

 

ZICLA fa tots els esforços necessaris al seu abast per oferir la informació continguda en el lloc WEB de manera veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun moment es produís algun error d’aquest tipus, aliè a cada moment a la voluntat de ZICLA, es procediria immediatament a la seva correcció. En cas que hi hagués un error tipogràfic en algun dels preus mostrats i algun client hagués pres la decisió d’adquirir els productes i serveis basant-se en aquest error, ZICLA ho comunicarà al client i aquest tindrà dret a rescindir els seus serveis sense cap cost per part seva.

 

 

13. Acceptació de les condicions generals:

 

La inscripció de l’usuari com a client de ZICLA implica el coneixement i l’acceptació expressa d’aquestes condicions generals. La contractació d’un producte o servei concret ofert pels proveïdors de serveis que figuren a ZICLA implica l’acceptació explícita de les condicions generals.

 

 

14. Llei aplicable i jurisdicció competent:

 

Aquestes condicions generals es regeixen per la Llei espanyola. Qualsevol controvèrsia que pogués sorgir, pel que fa a la seva validesa, execució, compliment o resolució, total o parcial, serà sotmesa per les parts, amb renúncia expressa als seus furs (o a qualsevol altre que, si s’escau, els pogués correspondre), a la competència dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

 

Si no voleu rebre informació sobre els seus productes i serveis ni d’altres entitats, marqueu la casella corresponent en el formulari.

 

En aquells casos en què, per fer una sol·licitud, calgui emplenar un formulari i fer clic al botó d’enviar, aquesta acció implicarà necessàriament que heu estat informat i que heu atorgat expressament el vostre consentiment al contingut de la clàusula annexada a aquest formulari.

 

 

DADES facilitades per tercers.

 

En cas que en una sol·licitud s’incloguin DADES per persones no titulars d’aquestes, l’usuari, abans de la seva inclusió, haurà d’informar aquestes persones dels extrems continguts en els paràgrafs anteriors.

 

A Zicla som contraris a l’spam. Contribuïm tots a eradicar-lo.

info@zicla.com | T. +34 932 242 731. c/ Ramon Turró 100-104, 4º-3ª. 08005, Barcelona